Ontvang nu 40% korting op alle kleren voor MannenVrouwen * Tijdelijk beschikbaar.

Verzenden & retourneren

Verzenden & retourneren

Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Table by Mesa te worden gemeld op info@tablebymesa.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 (kalender)dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal en verplichte verwijderingsbijdrage.

Retourzendingen dienen door Koper onder de navolgende voorwaarden verricht te worden:
● het Product dient weer voorzien te zijn van beschermings- en beveiligingsmaterialen;
● schoon, en in de originele verpakking;
Indien koper deze verplichtingen niet, of niet geheel, naar behoren nakomt is Table by Mesa gerechtigd de kosten van herstel, schoonmaak te verrekenen met een aan koper te crediteren (restant) van de aanschafprijs;

Table by Mesa is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Table by Mesa te wijten is, zal Table by Mesa na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) opsturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Table by Mesa.