Ontvang nu 40% korting op alle kleren voor MannenVrouwen * Tijdelijk beschikbaar.

Betaling

Betaling

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen

Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Table by Mesa. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Table by Mesa een andere betalingstermijn overeenkomen.

Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Table by Mesa gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Table by Mesa op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

Table by Mesa heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Table by Mesa kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Table by Mesa kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Koper eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Koper binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Table by Mesa zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

Indien Table by Mesa meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.