Ontvang nu 40% korting op alle kleren voor MannenVrouwen * Tijdelijk beschikbaar.

Garantie

Garantie

Table by Mesa staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt evenwel niet indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Productgaranties strekken nooit verder dan hetgeen door de fabrikant wordt verstrekt of dan hetgeen expliciet is overeengekomen. Ingeval van strijdigheid prevaleert de garantie zoals deze door de fabrikant wordt verstrekt. Table by Mesa verstrekt geen enkele garantie voor verkoop en/of werkzaamheden in het buitenland. De garantietermijn op producten bedraagt 12 maanden en valt onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant/producent. Table by Mesa is slechts verantwoordelijk voor het beschikken van de eigenschappen van het Product welke koper in alle redelijkheid mocht verwachten aanwezig te zijn.

Table by Mesa voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Table by Mesa in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

Koper kan slechts een beroep doen op de door Table by Mesa gegeven garantie indien Koper volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Table by Mesa gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.

(i) zodra de garantietermijn is verstreken of de garantieverplichting vervalt.
(ii) zolang Koper jegens Table by Mesa in verzuim is;
(iii) indien Koper zelf reparatie- en/of werkzaamhedenwerkzaamheden heeft verricht, of dit door derden heeft laten verrichten;
(iv) ingeval van blootstelling aan abnormale omstandigheden en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften;
(v) indien Koper andere Producten dan voorgeschreven door Table by Mesa en/of fabrikant heeft gebruikt;
(vi) bovengemiddelde slijtage althans slijtage als gevolg van exceptioneel gebruik;
Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen vallen de kosten van Table by Mesa ter zake van parkeren, tol en veer;

Hout is een natuurproduct en is uniek van structuur, nerf en kleur. Scheurvorming, gaten, oneffenheden, noesten en elk ander verandering en/of verschil door temperatuurwisseling en luchtvochtigheid zijn natuurlijke kenmerken en komen derhalve voor rekening en risico van Koper. Koper is voorafgaand aan de Overeenkomst geïnformeerd over de eigenschappen en onderhoud van het Product, en dat hout een natuurlijk materiaal betreft. Kleine afwijkingen en verschillen zijn gelet op het natuurproduct toegestaan.